Aristotle’s Take on Eudaimonia: The Ultimate Good

Aristotle’s Take on Eudaimonia: The Ultimate Good